Disclaimer

Ikirchroa stelt uw interesse in onze website zeer op prijs. Hoewel de informatie op onze site zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, kunnen op geen enkele wijze aan de inhoud rechten worden ontleend. De lay-out van de site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Gebruik van de site

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of up to date bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op de Privacy. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief heeft vermeld. Uiteraard worden deze niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Statistische gegevens worden wel verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. Wij gebruiken deze gegevens om de website aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de gebruiker. U kunt deze website dus anoniem raadplegen.Als u deze website bezoekt plaatst het systeem automatisch een ‘cookie’ op uw computer. Dit is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie. Hierin staan geen persoonsgegevens.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website kunt u met (hyper)links worden doorverwezen naar websites buiten de website van zorggroep Tellens. Zorggroep Tellens is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en/of voor de eventuele gevolgen van een bezoek deze sites dan wel aan deze sites verbonden internetsites. De hyperlinks naar andere sites dan die van zorggroep Tellens, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe websites of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en alle andere in deze van toepassing zijnde europese bepalingen en richtlijnen.

De reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is niet toegestaan anders dan na uitdrukkelijke vooraf verkregen schriftelijke toestemming van iKirchroa.

Virussen en veiligheid

De website van iKirchroa wordt regelmatig gecontroleerd op virussen. De afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan niet worden gegarandeerd.

Privacy Statemement

 

Ikirchroa Magazine, wordt uitgegeven door iKirchroa B.V. Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van websites, diensten en producten van iKirchroa B.V.

iKirchroa B.V. acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. iKirchroa B.V. houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de overige privacywet- en regelgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is iKirchroa B.V., Marktstraat 23, 6461 CT te Kerkrade. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand.

Verwerking van persoongegevens

iKirchroa B.V. legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u zich abonneert op een uitgave of nieuwsbrief, een training volgt, een publicatie bestelt, uw interesse kenbaar maakt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met iKirchroa B.V. De gegevens die verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens, (waaronder naam, postadres, emailadres en telefoonnummer), geslacht, geboortedatum, functiegegevens, opgegeven interesses, factuurgegevens, gegevens over betalingen, bestelde producten.

iKirchroa B.V. verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
• Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
• Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de
digitale diensten van iKirchroa B.V.
• Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van iKirchroa B.V.
• Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
• Om iKirchroa websites en bijbehorende technologieën te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen;

Afmelden

iKirchroa B.V. houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij info@ikirchroa.nl of schriftelijk bij ons iKirchroa, Postbus 123, 6460 AC Kerkrade. Uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen 20 werkdagen door iKirchroa B.V. verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich heeft afgemeld.

Inzage en correcties van uw gegevens

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen door een kaartje te sturen naar ons iKirchroa, Postbus 123, 6460 AC Kerkrade of een e-mail aan info@ikirchroa.nl

Beveiliging

iKirchroa B.V. handhaaft een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek adequaat is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Bedrijfsoverdracht

Indien iKirchroa B.V., onderdelen of activa van iKirchroa B.V. worden overgedragen aan een derde, zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. iKirchroa B.V. zal u daarvan in kennis stellen waarbij aan u de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

Gebruik van Cookies

iKirchroa B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. iKirchroa B.V. maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website van iKirchroa B.V. voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt iKirchroa B.V. ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Dit kan echter uw gebruik van sommige onderdelen van onze website in de weg staan. Voor meer informatie over het beheer van cookies, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen.

iKirchroa B.V. en andere websites

Op de sites van iKirchroa B.V. treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. iKirchroa B.V. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: iKirchroa B.V., Postbus 123, 6460 AC Kerkrade of een e-mail aan info@ikirchroa.nl

Wijzigingen

iKirchroa B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van iKirchroa B.V..